BMK – „Operacja REKRUT” – 31 sierpnia

 

Już od pięciu lat Adventure Park wraz z Jednostką Formoza realizuje Bieg Morskiego Komandosa. Impreza zyskała miano „Najtrudniejszego biegu terenowego w Polsce”. Teraz każdy może poczuć smak przygody. Zapraszamy na V BMK „Operacja Rekrut”.

Termin: 31 sierpnia 2014 (NIEDZIELA);  Start godzina 14.00

Trasa 6 km, składająca się z:

 

r1odcinków leśnych r2morenowych wzgórz r3koryta potoku r4plażowego toru przeszkód „Plażowicz” r5oraz toru przeszkód „Katorga” na terenie Adventure Park

Tutaj możesz się zapisać  – „Operacja REKRUT”

Uwaga! Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów od g. 11.00
Start oraz Meta – Adventure Park Gdynia Kolibki.     Spróbuj, albo przez rok będziesz musiał czekać na kolejną edycję…

 

Regulamin Operacji Rekrut

I. CEL:

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
2. Upowszechnienie Biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazaniem się i sprawdzeniem swoich możliwości w warunkach na pograniczu ekstremalnych
3. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom dla amatorów biegów ekstremalnych

II. ORGANIZATORZY I PATRONI:

Organizatorzy:
ADVENTURES ul. Bernadowska 1; 81-553 Gdynia ; 600-263-500 oraz Adventure Park Sp. z o.o. ul. Bernadowska 1; 81-553 Gdynia; tel. 58-350-50-99

Patroni:
Marszałek województwa pomorskiego: Mieczysław Struk

 

III. TERMIN, MIEJSCE i REALIZACJA:

1. Biegi odbędą się w dniu 31 sierpnia 2014 roku w dzielnicy Gdynia Kolibki.
2. Baza imprezy – Adventure Park Gdynia Kolibki ul. Bernadowska 1
Start : Adventure Park Gdynia Kolibki
Meta : Adventure Park Gdynia Kolibki

 

Harmonogram:
godz. 11.00 – otwarcie biura zawodów
godz. 13:00 – zamknięcie biura zawodów
godz. 13.30 – odprawa techniczna
godz.14:00 – start
godz. 16.00 – zamknięcie mety
godz. 17.00 – podsumowanie

 

Długość trasy :
ok 6 km po zróżnicowanym terenie:
• odcinków leśnych,
• morenowych wzgórz,
• koryta potoku,
• plażowego toru przeszkód „Plażowicz” oraz
• toru przeszkód „Katorga” na terenie Adventure Park.

 

4. Trasa oznaczona będzie kolorową taśmą sygnalizacyjną.
5. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie elektroniczny pomiar.
Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

IV. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU:

 

1. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych oraz oznakowane zadania specjalne.
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 2 godziny
3. Zawodnik po upływie limitu czasu jest zobowiązany odmeldować się w kolejnym punkcie sędziowskim po czym może ukończyć trasę z pomiarem czasu.
5. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu

V. UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają osoby, które: .
1 . W Biegu „Operacja REKRUT” mogą brać udział zawodnicy, którzy do dnia 31 sierpnia 2014 roku ukończą 18 rok życia.
2 . Osoby w wieku 16-18 lat będą dopuszczone do biegu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
3 . W Biegu „Operacja REKRUT” mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział
4 . Do Biegu „Operacja REKRUT” dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub przez pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu „Operacja REKRUT” oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.
5 . Zawodnicy startują w Biegu „Operacja REKRUT” na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu „Operacja REKRUT”, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
6 . O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
7 . Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu.
8 . Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym mieszczącym się w miejscu Adventure Park w Gdyni Kolibki w dniu 31.08.2014r. w godzinach:11:00 do 13:00
9 . Na terenie Biura Zawodów – Adventure Park organizator zapewnia zadaszone miejsce do przebrania oraz punkt do mycia po zakończonym biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy.
10 . Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
11 . Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
12 . Ktokolwiek zostanie na trasie biegu po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

VI. ZGŁOSZENIA:

Organizator dokonuje zapisów według kolejności przyjmowania zgłoszeń i dokonywania opłat wpisowego, do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 30.07 2014 lub do wykorzystania limitu miejsc, lecz nie później niż do dnia 28 sierpnia bądź równiż w dniu zawodów. Zgłoszenie należy wysłać drogą internetową poprzez odnośnik na stronie www.biegkomandosa.pl kierujący do elektronicznych zapisów oraz dokonać wpłaty na konto organizatora w wysokości:
• 95 zł Pakiet Podstawowy. Zwiera: Numer startowy z chipem, komplet agrafek do przypięcia numeru startowego, pamiątkowy medal po ukończeniu bieg
• 110 zł Pakiet Rozszerzony Zawiera: Numer startowy z chipem, komplet agrafek do przypięcia numeru startowego, pamiątkową koszulkę oraz pamiątkowy medal po ukończeniu bieg
• 125 zł Pakiet VIP: Zawiera: Numer startowy z chipem, komplet agrafek do przypięcia numeru startowego, Kupon na dwudaniowy posiłek, pamiątkową koszulkę oraz pamiątkowy medal po ukończeniu bieg

• Organizator zapewniają opiekę medyczną oraz zabezpieczenie trasy od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

Dane organizatora:
Adventure Park Sp. z o.o,
81-553 Gdynia , ul. Bernadowska 1
tel. +48 600 263 50

UWAGA: organizator nie zwraca kwoty wpisowego osobom, które nie stawią się na start w wyznaczonym czasie bądź zrezygnowały z imprezy po dokonaniu zgłoszenia.

VII UWAGI KOŃCOWE:

• Numer startowy przypięty z przodu na klatce piersiowej oraz na kolbie karabinka.
• Na trasie niedozwolona pomoc zewnętrzna pod rygorem dyskwalifikacji.
• Nie zaśmiecamy trasy biegu – opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zabieramy za sobą i zadajemy na mecie pod rygorem wykluczenia.
• Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w biurze zawodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach masowego przekazu.

VIII. WYNIKI I DEKORACJA:

Dekoracja i wręczanie nagród odbędzie się w dniu zawodów 31 sierpnia 2014. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie na stronie www.biegkomandosa.pl oraz ADVENTURE PARK GDYNIA KOLIBKI
Po zakończeniu Biegu „Operacja REKRUT zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:
• Puchary/NAGRODY RZECZOWE za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn,
• Pamiątkowy medale dla wszystkich sklasyfikowanych zawodników

 

IX. SKARGI I WNIOSKI:

Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 250 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie w całości przekazana na charytatywny cel biegu.