Mikołajkowy Kompas 13 XII


plakat-2

Program Imprezy „Mikołajkowy Kompas”

 

11.00- 12.30   Sprawy organizacyjne, odbieranie numerów startowych

12.30 – Wspólny start tras

17.30 – Zakończenie rywalizacji na trasie Smerfowej

18.30 – Zakończenie rywalizacji na Trasie Zielonej i Czarnej

16.00- 21.00 – Ognisko dla Uczestników zabawy

17.00- 19.00 – Przekazywanie wstępnych wyników, zgłaszanie uwag do organizatora

19.00 – Ogłoszenie wyników „Mikołajkowego Kompasu”

21.00 – Zakończenie imprezy

 

`

Regulamin Imprezy „Mikołajkowy Kompas”

I. WSTĘP

 1. „Mikołajkowy Kompas”, zwany dalej Imprezą, jest odmianą Turystycznego Rajdu na Orientację (RnO). Zadaniem Uczestnika jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych.
 2. Impreza ma na celu rozwijanie umiejętności w zakresie orientacji w terenie, umożliwienie przedświątecznego spotkania entuzjastom tej formy aktywności w terenie oraz fanom Rajdu „Z kompasem”, poznawanie środowiska przyrodniczego i atrakcji antropogenicznych w okolicy, w której rozgrywane są zawody (Kolibki Adventure Park), poznawanie ludzi o podobnych zainteresowaniach: kochających przygodę, przyrodę, uczciwą sportową rywalizację, szanujących drugiego człowieka.
 3. Organizatorem Imprezy jest Klub Imprez na Orientację w Terenie „Zkompasem.pl” oraz Kolibki Adventure Park Gdynia. Program, termin i miejsce Imprezy są dostępne na stronie Organizatora: www.zkompasem.pl

II. Zapisy

 1. Termin rozpoczęcia zapisów jest podany na stronie Organizatora. Zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie należy dokonać poprzez formularz na stronie internetowej Organizatora, znajdujący się pod adresem www.zkompasem.pl
 2. Istnieje możliwość zapisania się na Imprezę w dniu Imprezy, o ile liczba wcześniej zgłoszonych uczestników nie przekroczy limitu ustalonego przez Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej oraz forma płatności są podane na stronie Organizatora.
 4. Zgłoszenie na Imprezę jest ważne w momencie wpłynięcia opłaty wpisowej na konto Organizatora. W przypadku nie wpłynięcia opłaty wpisowej zgłoszenie jest nieważne.
 5. Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.
 6. W przypadku stwierdzenia braku obecności na liście startowej przed Imprezą pomimo wpłacenia opłaty wpisowej, należy w dniu Imprezy okazać dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
 7. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 8. Każdy Uczestnik przed startem będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów oraz do podpisania regulaminu Imprezy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką osób mających ukończone 18 lat, za pisemną zgodą rodziców. Każda osoba niepełnoletnia musi w Bazie Imprezy przed startem okazać pisemną zgodę od rodziców/opiekunów prawnych, zgodną ze wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Osoby niepełnoletnie, mające nieukończone 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.

 

 1. KATEGORIE STARTOWE, DŁUGOŚĆ TRAS
 1. Każdy Uczestnik w momencie zapisu na Imprezę wybiera jedną z trzech dostępnych tras.
 2. Impreza składa się z trzech niezależnych od siebie tras pieszych o długości odpowiednio 7,5 km (Trasa Smerfowa); 15 km (trasa średnio trudna Zielona); 15 km (trasa trudna Czarna)
 3. Długość trasy obliczona jest według optymalnej drogi między punktami, uwzględniając przeszkody niemożliwe do przebycia: rzeki, jeziora, bagna, zabudowania, poligony, etc.
 4. Uczestnicy startują indywidualnie lub w Zespołach do sześciu osób.
NAZWA TRASY RODZAJ TRASY DŁUGOŚĆ TRASY LIMIT CZASU
Smerfowa piesza 7,5 km 4 godziny
Zielona piesza 15 km 5 godzin
Czarna piesza 15 km 5 godzin
 1. START NA TRASACH
 2. MAPY IMPREZY
 1. Na trasach obowiązuje start wspólny o godzinie wyznaczonej przez Organizatora i podanej na stronie internetowej Imprezy.
 2. Uczestnicy zostają sklasyfikowani w Rajdzie pod warunkiem dotarcia do mety przed jej zamknięciem. Godzina zamknięcia mety zostaje podana na stronie Organizatora oraz na mapach Imprezy.
 3. W przypadku startu w Zespole- cały Zespół ma obowiązek pokonywać trasę wspólnie i stawiać się wspólnie na poszczególnych punktach kontrolnych.
 4. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

Uczestnicy otrzymują kolorowe mapy topograficzne w skali 1:10 000.

 

VII. PUNKTY KONTROLNE

 1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, z logo Organizatora.
 2. Na trasie Smerfowej na lampionach mogą być widoczne również inne znaki.
 3. Każdy punkt kontrolny powinien być oznaczony na białym polu dwu lub trzy znakowym kodem oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (perforator itp.).
 4. Na trasie Czarnej oraz na trasie Zielonej dla utrudnienia rywalizacji są ustawione w odległości od 50 do 125 metrów dodatkowe punkty stowarzyszone (PS).
 5. Przy wybranych punktach kontrolnych Organizator może przeprowadzić kontrole potwierdzające dotarcie Uczestnika do punktu kontrolnego.

VIII. ZASADY POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH NA KARCIE STARTOWEJ

 1. Potwierdzenie przybycia na punkt kontrolny z lampionem następuje poprzez przebicie perforatorem odpowiedniego pola karty startowej i wpisanie własnym trwałym przyborem do pisania (długopis, pióro) podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.
 2. Brak któregokolwiek z wymaganych elementów opisu PK (np. kod z lampionu z perforatorem) traktowane będzie jako BPK (brak punktu kontrolnego).
 3. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika lub Zespół braku lampionu we wskazanym przez Organizatora miejscu na mapie- wpisuje się na karcie startowej w odpowiednim miejscu brak punktu kontrolnego (BPK).
 4. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca zaznaczonego na mapie jest większa niż 125 metrów, to Uczestnik lub Zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany. Uczestnik lub Zespół ma obowiązek wpisać BPK.
 1. PUNKTACJA
 2. PUNKTACJA NA TRASACH: ZIELONEJ I CZARNEJ
 1. W Rajdzie (za wyjątkiem trasy Zielonej i Czarnej – patrz paragraf X) zwycięża Uczestnik, który pokonał trasę w najkrótszym czasie i prawidłowo oznakował kartę startową.
 2. O kolejności Uczestników decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych punktów kontrolnych, a następnie czas Zawodnika.
 1. Na trasie Zielonej i Czarnej zwycięża Uczestnik lub Zespół, który zdobył najmniejszą liczbę punktów karnych. Punkty karne na trasie pieszej czarnej:
brak potwierdzenia punktu kontrolnego 90 PK
potwierdzenie punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego 25 PK
zmiana potwierdzenia punktu kontrolnego 10 PK
każda pełna minuta po limicie czasu 5 PK
 1. W przypadku identycznej liczby punktów karnych o kolejności Uczestników lub Zespołów decyduje czas pokonania trasy.
 2. WARUNKI UKOŃCZENIA RAJDU
 1. Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
  • dotrzeć do określonych punktów kontrolnych
  • oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń
  • potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK)
 2. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie i Wolontariusze wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy Uczestnik w momencie napotkania Sędziego lub Wolontariusza jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejścia Uczestnika.
 3. Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia Główny zdyskwalifikować Uczestnika.
 4. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Imprezie za:
  • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej
  • używanie niedozwolonego środka transportu
  • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy
  • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych
  • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK
 5. Uwagi i odwołania Uczestnik może złożyć najpóźniej 2 godziny po przyjściu na metę i nie później niż godzinę przed ogłoszeniem wyników. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez Zawodnika zgłaszającego. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia Główny.
 6. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie oraz na stronie internetowej Organizatora.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt i we własnym zakresie.
 3. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem.
 4. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników Imprezy przez osoby trzecie, jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
 5. W czasie trwania Imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Uczestnik nieprzestrzegający tego zakazu może zostać zdyskwalifikowany.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.