REGULAMIN MINI PARKU LINOWEGO

 1. Przed wejściem na park linowy należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.
 2. Wstęp dzieci na MINI park linowy następuje na odpowiedzialność rodziców, bądź opiekunów prawnych.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, które nie stosują się
  do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 4. Opiekunowie dzieci korzystających z MINI parku linowego – świadomi podwyższonego ryzyka obiektu, powinni dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę możliwości podopiecznych, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 5. Kolibki Adventure Park Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym przemieszczaniem się po MINI parku linowym.
 6. Na MINI parku linowym przebywać mogą dzieci do 14 – go roku życia.
 7. Na MINI parku linowym wymagana jest obecność opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem przez niego przechodzącym.
 8. Do przechodzenia Mini parku linowego nie jest wymagany sprzęt asekuracyjny jednak na prośbę rodzica personel Adventure Parku może wypożyczyć kask co będzie wiązało się z dodatkową opłatą w wysokości 5 zł.
 9. Wejście na MINI park linowy możliwe jest po uprzednim uiszczeniu opłaty oraz pobraniu opaski.
 10. Personel Adventure Parku ma prawo do podjęcia wyrywkowej kontroli biletów wstępu. Osoba nie posiadająca biletu wstępu zobowiązana jest do opuszczenia terenu MINI parku linowego po uprzednim uiszczeniu opłaty równowartej kwocie biletu.
 11. Bilet upoważnia do całodniowego przebywania na terenie MINI parku linowego.
 12. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 13. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach MINI parku linowego.
 14. Osoby nietrzeźwe obowiązuje całkowity zakaz przebywania w okolicy Mini Parku.  Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych w okolicy MINI parku jest surowo zabronione.
 15. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)
 16. Wszystkich użytkowników MINI parku linowego oraz ich opiekunów obowiązuje niniejszy regulamin.