REGULAMIN PARKU LINOWEGO SAMURAJ

 1. Przed wejściem na park linowy należy bezwzględnie zapoznać się z ogólnym regulaminem obiektu  oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.
 2. Wstęp na park linowy SAMURAJ następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających
  z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice, bądź opiekunowie prawni. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest obecność osoby dorosłej aktywnie biorącej udział w atrakcji  w pełnym wyposażeniu (uprząż, kask).
 3. Każdy użytkownik parku linowego SAMURAJ zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Kolibki Adventure Park Gdynia.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 5. Osoby korzystające z parku linowego SAMURAJ – świadome podwyższonego ryzyka obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 7. Kolibki Adventure Park Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu parku linowego SAMURAJ, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 8. Na parku linowym SAMURAJ obowiązuje ograniczenie wagowe do 120 kg, a minimalny wzrost pozwalający na korzystanie z atrakcji to 150 cm.
 9. Minimalny wiek uczestnika chcącego skorzystać z parku linowego SAMURAJ to 18 lat, za wyjątkiem punktu 10. Poniżej.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia mające nie mniej niż 150 cm wzrostu mogą wejść na park linowy SAMURAJ tylko pod opieką osoby dorosłej – opiekuna lub instruktora. Jedna osoba pełnoletnia może wziąć pod opiekę maksymalnie dwie osoby niepełnoletnie.
 11. Każda osoba korzystająca z Parku Linowego Samuraj, odbiera od instruktora sprzęt asekuracyjny (uprząż
  z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy, kask oraz rękawiczki ochronne) Nie ma możliwości wstępu z własnym sprzętem (z wyłączeniem rękawiczek)
 12. Jedynie personel Adventure Parku upoważniony jest do zakładania i zdejmowania uprzęży oraz kasków. Niedopuszczalne jest poprawianie założonego sprzętu we własnym zakresie.
 13. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników.
 14. Sprzęt asekuracyjny podlega szczególnej uwadze. Karabinki i bloczek do momentu szkolenia mają pozostać na ramieniu lub wpięte w pomarańczowe pętelki przy uprzęży. Nie mogą obijać się i dotykać ziemi.
 15. Długie włosy powinny zostać związane gumką, tak aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 16. Korzystanie z toalety, palenie tytoniu, spożywanie jedzenia z założoną uprzężą jest surowo zabronione.
 17. Wejście na park linowy następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora oraz wyrażeniu przez niego zgody.
 18. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich, a podczas niego wymagane jest szczególne skupienie. Nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników.
 19. Instruktor ma prawo odmówić wejścia na park osobie, której umiejętności są niewystarczające, bądź istnieje obawa, że na parku będzie stwarzać zagrożenie dla siebie jak i osób trzecich, bez możliwości zwrotu kosztów biletu.
 20. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 21. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 22. Instruktor przez cały czas pozostaje na terenie Parku Linowego lecz nie na samym Parku Linowym.
 23. Interwencja instruktora na parku, t.j. wejście na platformy, opuszczenie uczestnika z przyczyn nie wskazujących na: kontuzję uczestnika, uszkodzenie konstrukcji parku lub siłę wyższą (burza, silny wiatr) wiąże się
  z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 40zł.
 24. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach na parku.
 25. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 26. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.).
 27. Wszystkich użytkowników parku linowego SAMURAJ obowiązują niniejsze zasady.