REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 1. Przed wejściem na ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu (dostępny w recepcji)  oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.
 2. Wstęp na ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających
  z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni.
 3. Każdy użytkownik ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się  z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Kolibki Adventure Park Gdynia.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 5. Osoby korzystające z ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ – świadome podwyższonego ryzyka obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 7. Kolibki Adventure Park Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 8. Na terenie Kolibki Adventure Park Gdynia zlokalizowane są trzy ŚCIANKI WSPINACZKOWE – dwie z systemem samo asekurującym i jedna z asekuracją oddolną. Na każdej z nich obowiązuje niniejszy regulamin.
 9. Na ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ obowiązuje ograniczenie wagowe do 100 kg,  a minimalny wiek korzystającego to 5 lat.
 10. Opiekun małoletniego użytkownika ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ ma obowiązek pozostania w obrębie terenu atrakcji podczas trwania przejścia.
 11. Każda osoba korzystająca z ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, odbiera od instruktora sprzęt asekuracyjny (uprząż  karabinki oraz kask) Nie ma możliwości wstępu z własnym sprzętem.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po ściance bez sprzętu asekuracyjnego!
 13. Jedynie personel Adventure Parku upoważniony jest do zakładania i zdejmowania uprzęży oraz kasków. Niedopuszczalne jest poprawianie założonego sprzętu we własnym zakresie.
 14. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak,
  aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników.
 15. Sprzęt asekuracyjny podlega szczególnej uwadze.
 16. Długie włosy powinny zostać związane gumką.
 17. Korzystanie z toalety, palenie tytoniu, spożywanie jedzenia z założoną uprzężą jest surowo zabronione.
 18. Wejście na ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora oraz wyrażeniu przez niego zgody.
 19. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich, a podczas niego wymagane jest szczególne skupienie. Nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników.
 20. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 21. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 22. Instruktor przez cały czas pozostaje w obrębie ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ.
 23. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach ŚCIANKI.
 24. Personel ma prawo wyprosić z terenu wokół ścianki osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 25. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie
  z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)
 26. Wszystkich użytkowników ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ obowiązuje niniejszy regulamin.